barley field wheat agriculture plow 1684052

Przyszłość rolnictwa w UE

Aktualne finansowe ramy WPR określa „Agenda 2000”. W przyszłości kształt tej polityki ulegnie zmianie. W czerwcu 2003 uzgodniono dalsze zasadnicze reformy podjęte w wyniku przeglądu średniookresowego efektów Agendy 2000. Pokazują one całkowitą zmianę sposobu wspierania […]

Read More →
Tractor Germany

Rolnictwo i przemysł w Niemczech

Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny w surowce mineralne : węgiel kamienny i brunatny. Wydobywa się je w Zagłębiu Ruhry, Saary, w dolinach Saskich i Łużyckich. Wydobywa […]

Read More →
Chicken Hen Poultry Bird Animal  - furbymama / Pixabay

Sytuacja na rynku drobiu w UE

Produkcja drobiu w Unii Europejskiej nadal pozostaje pod wpływem konsekwencji związanych z epidemią ptasiej grypy. W pierwszej połowie 2003 roku produkcja mięsa drobiu była niższa o 9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i […]

Read More →
Waldsterben Reafforestation  - Boke9a / Pixabay

Narzędzia rozwoju wsi

Polityka rozwoju wsi w ramach Agendy 2000 (obowiązuje do 2006 roku) oferuje całe „menu” narzędzi. Państwa Członkowskie wybierają spośród nich te, które najlepiej pasują do potrzeb ich obszarów wiejskich. Są one zawarte w narodowych lub […]

Read More →
Money Seem Currency Euro Finance  - justmarius_de / Pixabay

Pomoc dla rolników

Pomimo przeniesienia punktu ciężkości WPR na płatności bezpośrednie dla rolników i wsparcie rozwoju wsi, głównym celem rolnictwa pozostaje produkcja żywności, a to oznacza, że narzędzia zarządzania rynkiem będą w dalszym ciągu odgrywały ważną rolę sieci […]

Read More →
Rice Field Lake Inle Burma  - MarlyneArt / Pixabay

Krótka historia WPR

WPR powstała we wczesnych latach sześćdziesiątych XX w. w oparciu o postanowienia Traktatu Rzymskiego. Kładła nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wzrost produkcji w gospodarstwach rolnych, przy stosunkowo niskich cenach produktów rolnych. WPR oferowała subsydia […]

Read More →
Graffiti Mural Ladder Star  - andrewslockwood50 / Pixabay

Podstawowe zasady rządzące polityką rolną

Skąd wzięła się WPR? Terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w przeważającej części zajmują obszary wiejskie. Zróżnicowany charakter tych obszarów wynika ze środowiska naturalnego kształtowanego przez zaludnienie i działalność człowieka. Głównymi działalnościami na obszarach wiejskich były: […]

Read More →
Schlick  Cows Meadow Browser  - Elsemargriet / Pixabay

Agenda 2000

Dokument – Agenda 2000 wychodzi naprzeciw wyzwaniu jakim było kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. Uwzględnia w swych propozycjach kraje które kandydowały do Unii Europejskiej w tym Polskę. W dokumencie przewidziano zwiększenie pomocy finansowej dla ówczesnych krajów […]

Read More →
polityka rolna

Cel i zakres wspólnej polityki rolnej UE

Mówiąc o Wspólnej Polityce Rolnej musimy się cofnąć do końca lat pięćdziesiątych, kiedy to 25 marca 1957 roku zostały podpisane Traktaty Rzymskie, tworzące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Jednym z […]

Read More →