polityka rolna

Cel i zakres wspólnej polityki rolnej UE

Mówiąc o Wspólnej Polityce Rolnej musimy się cofnąć do końca lat pięćdziesiątych, kiedy to 25 marca 1957 roku zostały podpisane Traktaty Rzymskie, tworzące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Jednym z […]

Read More →