Skąd wzięła się WPR?

Terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w przeważającej części zajmują obszary wiejskie. Zróżnicowany charakter tych obszarów wynika ze środowiska naturalnego kształtowanego przez zaludnienie i działalność człowieka. Głównymi działalnościami na obszarach wiejskich były: rolnictwo, leśnictwo, rzemiosło oraz przemysł z nimi związany.
Ponieważ rolnictwo i leśnictwo zajmują większość gruntów to one odgrywają główną rolę w kondycji gospodarki wiejskiej, jak również w stanie krajobrazu wiejskiego. Nawet przy ograniczonym udziale działalności gospodarczej na obszarach wiejskich rolnictwo ciągle ma znaczny wkład w rozwój społeczno – gospodarczy wsi oraz pełne wykorzystanie jego potencjalnego wzrostu. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej rozwijała się z tego uwzględnieniem. Ciągła ewolucja WPR była odzwierciedleniem troski o obszary wiejskie UE, ich społeczności oraz szerszy świat.
Korzenie WPR sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to społeczeństwa Europy Zachodzniej doznały szkód w latach II wojny światowej. Wczesna WPR była odbiciem potrzeby utrzymania oraz wzrostu produkcji żywności. Natomiast dzisiejsza WPR obejmuje znacznie więcej niż wypłacanie subsydiów rolnikom w celu podtrzymania produkcji żywności. Celem WPR jest taka pomoc rolnikom poprzez narzędzia rozwoju wsi aby dostosować ich gospodarowanie i metody zarządzania gruntami do zmieniających się praktyk rolniczych oraz potrzeb społeczeństwa. Polityka rozwoju wsi i rolnictwa w coraz większym stopniu obejmie pojedyncze osoby jak i całe grupy, inne niż rolnicy, które zamieszkują i pracują na wsi.
W ostatnich latach: środowisko naturalne, zachowanie krajobrazu, żywotność gospodarki na wsi i jej dziedzictwo kulturowe, jakość żywności oraz zdrowie i dobrostan zwierząt stały się podstawowymi kwestiami. Globalizacja handlu światowego, problem nadmiernych kosztów budżetowych na wspieranie rolników, a także potrzeba przystosowania nowych Państw Członkowskich spowodowały, że Unia Europejska nie może kontynuować subsydiowania produkcji na takim poziomie jak w okresie początkowym. Wszystkie te czynniki doprowadziły do zmian punktów ciężkości w WPR.
Seria przeprowadzonych reform kreuje bardziej przejrzystą przyszłość przed WPR, czyniąc ją znacznie bardziej oczywistą dla całego społeczeństwa.